Bestuur

De Noordzee Vliegclub wordt bestuurd door 6 bestuursleden.

Marc Meyns

Voorzitter

Manager Public Relations

marc.meyns@nzvc.be

Pieter-Jan Pruuost

Ondervoorzitter

Manager IT

pieter-jan.pruuost@nzvc.be

Steven Bauwens

Secretaris

Manager Events

steven.bauwens@nzvc.be

Marc Dejonckheere

Wim Rammeloo


Manager Fleet & Maintenance

wim.rammeloo@nzvc.be

Ides Jansseune


Manager Facilities

ides.jansseune@nzvc.be

Het bestuur is ook voltallig te bereiken via bestuur@nzvc.be