Bestuur

De Noordzee Vliegclub wordt bestuurd door 6 bestuursleden.

Matthieu Calu

Voorzitter

IT-manager

matthieu.calu@nzvc.be

Pieter Vanhessche

Ondervoorzitter

Communicatiemanager

pieter.vanhessche@nzvc.be

Marc Meyns

Fleetmanager & administratief manager

marc.meyns@nzvc.be

Ides Jansseune

Steven Bauwens

Secretaris

Event Manager

steven.bauwens@nzvc.be

Helmut Walgraeve

Facilitair manager

helmut.walgraeve@nzvc.be

Het bestuur is ook voltallig te bereiken via bestuur@nzvc.be