Visie

De Noordzee Vliegclub

Na 20 jaar transitie klaar om verder te groeien


De Noordzee Vliegclub was de voorbije 20 jaar zowat continu in transitie om uit te groeien tot een moderne club die klaar is voor de toekomst. De transitie van de vloot sinds begin jaren 2000 met de aankoop van de Robin DR400 werd voltooid in 2020 met de aankoop van onze nieuwe lestoestellen van het type Sonaca 200. Ook onze infrastructuur werd volledig vernieuwd. In 2016 namen we een splinternieuw clubhuis in gebruik en in 2022 volgden nieuwe loodsen. Onze IT-infrastructuur volgt eveneens op korte termijn. Het spreekt voor zich dat de voorbije 20 jaar heel wat energie van de bestuursploeg aan deze transitie werd besteed. Besturen betekent ook dat je voortdurend met onvoorziene uitdagingen wordt geconfronteerd en dat het uitwerken van een visie op de lange termijn niet zo evident is. Toch willen we met deze visietekst een bepaalde richting meegeven waaraan we de komende jaren willen werken.


Uitbreiding vloot

Vliegen is uiteraard de core business. Vliegen binnen onze club steunt op 3 grote pijlers. Er is enerzijds onze vliegschool (DTO) die instaat voor de werving van nieuwe leden en de opleiding tot privaat piloot. Daarnaast zijn er de gebrevetteerde piloten die gebruik maken van onze vloot voor dagvliegtrips of meerdaagse vliegtrips. Ten slotte zijn er externen die gebruik maken van de formule ‘meevliegen’. Alle pijlers zijn en blijven in de toekomst belangrijk.

De voorbije jaren merken we een grote interesse in onze PPL-opleiding. Waar het vroeger vaak wachten was tot de week voor de eerste lesdag om aan een volle klas te geraken, zien we dat de opleiding vandaag steeds vroeger volzet geraakt. Mond-op-mondreclame door onze clubleden en de externe communicatie vanuit de club zijn hierin heel belangrijk. Recent werd de capaciteit van onze vlieginstructeurs verhoogd met 1 instructeur. We werken ook aan een evaluatie van de theorieopleiding en de modernisering van onze DTO.

Wel merken we dat heel veel leden minder dan 10 uren vliegen per jaar. We moeten streven naar een gemiddelde van 12 vlieguren per jaar per lid. Een uur per maand vliegen, lijkt ons een gezonde ambitie.

We hebben vandaag 140 pilootleden en leerlingen in onze club. Als we kunnen groeien tot 170 vliegende leden waarbij elk lid gemiddeld 12u per jaar vliegt, halen we in totaal 2040 vlieguren. Rekenen we met een jaargemiddelde van 400 uren per toestel, dan kunnen we nadenken over het verwerven van een 5e vliegtuig (vierzitter) in onze vloot.


Verbreding tot een netwerk voor mensen met een passie voor luchtvaart

De Noordzee Vliegclub koos er formeel voor om uit te groeien tot een netwerk van luchtvaartsympathisanten. We zijn niet alleen een club van piloten, maar we stellen ons ook open voor sympathisanten, mensen tewerkgesteld in de luchtvaartsector, vliegtuigspotters,… In 2021 werd de NZVC Spotting Group officieel opgericht als een nieuwe, erkende pijler binnen onze club. Het aantal steunende leden steeg spectaculair van 25 naar 70. De term steunend lid dekt eigenlijk ook niet meer de lading, want heel wat steunende leden zijn vandaag juist bijzonder actief binnen het clubgebeuren. Misschien moeten we eens nadenken over een andere naam die de lading beter dekt. We hebben de ambitie om uit te groeien tot ca. 100 steunende leden waardoor we in totaliteit streven naar 270 leden (170 pilootleden en 100 steunende leden). Ons clubhuis heeft hiervoor zeker de capaciteit.


Sociale club

Een vliegclub is ook een vereniging met een sociaal karakter en dat is ontzettend belangrijk. Het sociaal karakter verleent een sterke identiteit aan de club. Zonder sociaal leven kunnen we moeilijk spreken van een club. In 2020 werd het Event Team opgericht om het sociaal karakter van de club te versterken en om meer activiteiten te organiseren. Het Event Team zorgt voor een beperkt aantal evenementen per jaar en engageert zich ook voor een Meet and Greet op regelmatige basis en de uitreiking van certificaten voor het uitvoeren van een eerste solo, het behalen van het brevet privaat piloot en voor wie 25 jaar lid is van onze club. Ieder clublid kan zich engageren in het Event Team.

Niet alle evenementen moeten vanuit het Event Team komen. Er is ook ruimte voor individuele initiatieven van leden of groepjes leden (bv. wine tasting, streekbierenavond,…). We ondersteunen het bottom-up denken en we stimuleren en steunen initiatieven die vanuit de basis komen.

Naast het Event Team kunnen ook andere pijlers binnen de club evenementen organiseren. Zo kan de DTO zich bijvoorbeeld focussen op infoavonden m.b.t. vliegveiligheid of refreshers. De NZVC Spotting Group is dan weer de ideale instantie voor de organisatie van een foto-avond.

Een belangrijke pijler die het vliegen en het sociale karakter combineert, is de verbroedering van onze club met de Noord Nederlandse Aero Club (NNAC).

Ook samenwerking met andere instanties binnen de luchtvaart voor de organisatie van evenementen wordt bevorderd.


Managen van de club: iedereen kan helpen

De uitdagingen voor de club zijn niet min. Het managen van de club is geen klein bier. De budgetten die circuleren zijn niet van de minste en de verantwoordelijkheden zijn niet van de minste.

Het voorbije jaar werd de structuur van de club bijgewerkt. Dit is iets wat vooral achter de schermen voelbaar is, maar waar je als lid niet zo heel veel van merkt.

Het bestuur dat statutair bestaat uit maximaal 7 personen introduceerde een managementsysteem waar gekeken wordt om de uitvoering van de dagelijkse operationele processen toe te kennen aan mensen met de nodige expertise. De meeste bestuursleden zijn ook manager van een bepaald departement (bv. IT, communicatie, fleet management, facility management), maar worden daarnaast ook bijgestaan door managers die niet in het bestuur zetelen (administratie, safety manager, DTO Representative, Head of Training, Event Manager, Coördinator NZVC Spotting Group,…). Managers kunnen ook steunende leden zijn in tegenstelling tot bestuursleden die effectieve leden moeten zijn. Het bestuur maakt de strategische keuzes, de managers zorgen voor de dagelijkse uitvoering van die beslissingen. Eén à twee keer per jaar worden alle managers ook uitgenodigd door het bestuur om samen te zitten om de belangrijkste knelpunten te bespreken.

Het is ook belangrijk om weten dat elk lid kan meehelpen aan de uitvoering van de dagelijkse operationele processen in ondersteuning van een manager. Heb je bepaalde kennis die je wenst ter beschikking te stellen van de club? Neem dan zeker contact op met het bestuur.


Communicatie

Zowel interne als externe communicatie zijn heel belangrijk. Voor de externe communicatie zetten we heel hard in op de sociale media (facebook, instagram, linkedin) en op ons clubmagazine ‘Approach’ dat sinds vorig jaar aan elke geïnteresseerde gratis wordt aangeboden. Dit is enorm belangrijk voor het imago van de club en draagt bij tot de groei van de club. Jaarlijks worden er ook verschillende persberichten opgesteld en verstuurd naar de pers.

Voor de interne communicatie werd de nieuwsbrief ‘NZVC Flash’ geïntroduceerd en hebben we ook de interne facebookgroep ‘NZVC Events’.